ARG(氩气)注册教程

文章导航

第一步注册地址:https://argongta.com/

%title插图%num
1
2
2
3
3

账号和密码只能用英文和数字,否则无法登陆使用!

4
4
5
5

6


网盘下载登陆器:点击下载

操作方法:F9呼出,方向键,回车,退格。